Saturday, May 3, 2008

MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN. 13 februari 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2007-2008

26 049 Indonesië
Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN
Voorgesteld 13 februari 2008
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Nederlandse regering in augustus 2005 spijt heeft
betuigd over de «pijnlijke en gewelddadige scheiding der wegen van
Indonesië en Nederland» en betreurt dat het aan «de verkeerde kant van
de geschiedenis» terecht is gekomen;
overwegende, dat in de politionele acties door Nederlandse militairen
ernstige schendingen van de mensenrechten onder de bevolking van
Indonesië zijn gepleegd, zoals in december 1947 in het dorp Rawagede op
Java;
constaterende, dat de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde
Naties in 1948 heeft geoordeeld dat de massamoord in Rawagede «deliberate
and ruthless» was;
tevens constaterende, dat een klein aantal overlevenden van de gebeurtenissen
in Rawagede nog in leven is en dat Nederland een morele verantwoordelijkheid
heeft jegens deze nabestaanden;
verzoekt de regering de tien thans nog in leven zijnde overlevenden een
bijdrage in het levensonderhoud te bieden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen


KST115317
0708tkkst26049-60
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008

No comments: